MENU

Enakmen yang diterimapakai oleh Majlis Perbandaran Dungun, di antaranya :